കഥാ ബ്ലോഗ്

സുസ്മേഷ് ചെന്ത്രോത്ത്-http://susmeshchandroth.blogspot.com/ 
രൺജിത് ചെമ്മാട്-http://www.kadha.in/
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്